پاورپوینت پروژه کانبان ,پاورپوینت مدیریت مونتاژ,پاورپوینت پروژه کانبان در مدیریت مونتاژ

دانلود محصول پاورپوینت پروژه كانبان در مديريت مونتاژ با کد فروش ۱۹۷۲۰۳۹

پاورپوینت پروژه كانبان در مديريت مونتاژ ۳۹اسلاید فهرست پروژه كانبان در مديريت مونتاژ هدف از اجراي پروژه كانبان در مديريت مونتاژ ۱و۳ دامنه عملكرد ارائه خط و مشي تشكيل تيم هاي كاري در سه گروه ساختار اعضاي تيم هاي مجري پروژه كانبان مديريت مونتاژ۱و۳ حوزه عملكرد تيم هاي كاري و پايلوت هاي انتخابي ساختار مراحل فرايند اجراي پروژه كانبان مديريت مونتاژ ۱و۳ ميزان پيشرفت كار با توجه به مراحل ACTIVITY LIST نحوه اجراي پروژه ثبت وضعيت موجود پاكسازي ساماندهي با توجه به ACTIVITY LIST استاندارد سازي حفظ و نگهداري مواردي كه بايد استاد كار و سرپرست ( توليد و تغذيه خطوط ) رعايت نمايد نيازمندي ها مشكلات موجود در امر اجرا نتايج حاصله …