پاورپوینت پست اندازه گیری هوایی فشار متوسط,پاورپوینت پست اندازه گیری هوایی

دانلود محصول پاورپوینت پست اندازه گيري هوايي فشار متوسط Metering Out Fit( MOF ) با کد فروش ۱۹۷۲۲۶۴

پاورپوینت پست اندازه گيري هوايي فشار متوسط Metering Out Fit( MOF )   26اسلایدهمراه باتصویر درMOF مجموعه ترانسفورمرهاي ولتاژ و جريان در يك مخزن واحد قرار دارد و از جمله ابزارهاي جديدي است كه در شبكه هاي توزيع مورد استفاده قرار مي گيرد. اين ابزار با توجه به كاهش وزن ، حجم و ابعاد ، اندازه گيري انرژي در سطح فشار متوسط را در روي سازه هوايي ( پايه هاي فشار متوسط ) بجاي احداث و تجهيز پست زميني ( پست پاساژ و پست زميني اندازه گيري تبادل انرژي ) امكان پذير مي سازد. مزاياي استفاده از MOF به جاي پست زميني كاهش هزينه تمام شده به لحاظ عدم نياز به احداث پست و تجهيز ساختمان پست زميني كاهش زمان اجرا از چند ماه به چند ساعت و عدم نياز به تجهيزات خاص جهت نصب كاهش هزينه بهره برداري و عدم نياز به سرويس و نگهداري ساختمان پست و … كاهش خطاي اندازه گيري به دليل كم شدن حجم سيم بندي و عدم دسترسي به سيم بندي داخلي عدم محدوديت مكان نصب از نظر وجود عوارض جغرافيايي و مشكلات حقوقي و … ايجاد امكان جابجايي سريع تجهيزات و محل پست هوايي در صورت نياز به جابجايي محل پست در آينده. با توجه به نياز روزافز …