کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه , پاورپوینت کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه , دانلود رایگان پاورپوینت کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه

دانلود محصول پاورپوینت کتاب فراگرد تنظيم تا کنترل بودجه تالیف اسفنديار فرج وند دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۲۲۴


دانـلـود پاورپوینت مدیریت بـا عـنـوان، پاورپوینت کتاب فراگرد تنظيم تا کنترل بودجه تالیف اسفنديار فرج وند دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : فصل اول: کلیات بودجه و نقش دولت در اقتصاد فصل دوم: تعاریف و اصول بودجه فصل سوم: طبقه بندی بودجه فصل چهارم: سیکل بود جه و سازمانهای بود جه ای(بازیگران بودجه) فصل پنجم: تنظیم و پیشنهاد بودجه فصل ششم: تصویب بودجه فصل هفتم: اجرای بودجه فصل هشتم:کنترل بودجه فصل نهم: روشهای تنظیم بودجه فصل دهم: بودجه، اقتصاد و مدیریت فصل یازدهم: مسائل و مشکلات بودجه ریزی در ایران   فصل اول: کلیات بودجه و نقش دولت در اقتصادمقدمه:بودجه آئينه تمام نمای کليه برنامه ها و فعاليت های دولت برای يک سال مالی به شمار می آید.نظریه های اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاددوره اول :دخالت محدود دولت در اقتصاددوره دوم:دخالت گسترده دولت در اقتصاددوره سوم :خصوصی سازی ودخالت محدود دولت در اقتصادنقش های دولت:تخصيصیتوزيعیتثبيتیقانونی۱- نقش تخصيصی دولت:تخصيص فرايندی است که طی آن چگونگی استفاده از کليهمنابع و و امکانات جهت توليد کالاها و خدمات تعيين می شود. … ت …