پاورپوینت کتاب مدارهای الکتریکی۱,پاورپوینت مدارهای الکتریکی ۱,

دانلود محصول پاورپوینت کتاب مدارهای الكتريكی (۱) با کد فروش ۱۹۷۰۷۹۵

پاورپوینت کتاب مدارهای الكتريكی (۱)   298اسلاید فهرست •معرف ي عناصرالکتر ي ک ي و روابط آنها •مدارها ي معادل نورتن و تونن •قوان ي ن جر ي ان و ولتاژ ک ي رشهف •روشها ي ولتاژ-گره و جر ي ان-خانه •مدارها ي مرتبه اول •مدارها ي مرتبه دوم •   معرف ي عناصر الکتر ي ک ي و روابط آنها مقاومت الکتریکی •واحد اندازه گير ي آن اهم م ي ‌باشد. •ب ي ن جر ي ان و ولتاژ آن هم ي شه قانون اهم برقرار است: V=R I که R  مقاومت، I  جر ي ان و V ولتاژ است. خازن •واحد اندازه گ ي ر ي آن فاراد م ي باشد. •رابطه ولتاژ و بار الکتر ي ک ي خازن بصورت ز ي ر م ي باشد: •   که C ظرفيت، q بار الکتر ي ک ي و v ولتاژ خازن م ي باشند.     …