EFQM, پاورپوینت EFQM, دانلود رایگان پاورپوینت EFQM, دانلود پاورپوینت EFQM, دانلود پاورپوینت در مورد EFQM, تحقیق EFQM, پاورپوینت آماده EFQM, دانلود تحقیق EFQM,

دانلود محصول پاورپوینت EFQM با کد فروش ۱۹۷۱۰۹۹


دانـلـود پاورپوینت مدیریت بـا عـنـوان، EFQM بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :   نياز به مدلي براي تعالي سازمانهر سازماني صرف نظر از نوع فعاليت ، اندازه، ساختار و يا ميزان كاميابي در تامين اهداف سازماني خود نياز به مدلي دارد كه بر اساس آن ميزان موفقيت خود را در نيل به آرمانها و راهبرد هاي كسب و كار خويش مورد سنجش و اندازه گيري قرار بدهدمدل هاي تعالي سازماني ابزاري جهت كمك به سازمانها براي سنجش ميزان قرار داشتن در مسير تعالي سازماني و رشد متوازن هستند اين مدلها به سازمانها كمك مي كنند تا با مقايسه وضع موجود و مطلوب خود . تفاوت ها را شناسايي و سپس بر اساس اين تفاوت ها و بررسي علل وقوع آنها راه حل هاي بهينه سازي وضع موجود را شناسايي كرده و آنها را اجرانماييندلازم است سازمان ها ماقبل از اقدام به اجراي مدل هاي تعالي سازماني . موجود بودن زير ساخت هاي ضروري براي انجام اين مهم به خصوص زير ساخت هاي فكري. رفتاري و انساني نسبت به اصول ك يفيت را بررسي و از موجود بودن آن نها در سازمان خود اطمينان حاصل نمايند .از اين رو اجراي مدلهاي تعالي سازمانهاي ايراني منوط به اجراي دو مرحله اصلي زير …

EFQM, پاورپوینت EFQM, دانلود رایگان پاورپوینت EFQM, دانلود پاورپوینت EFQM, دانلود پاورپوینت در مورد EFQM, تحقیق EFQM, پاورپوینت آماده EFQM, دانلود تحقیق EFQM,

دانلود محصول پاورپوینت EFQM با کد فروش ۱۹۷۱۱۰۰


دانـلـود پاورپوینت مدیریت بـا عـنـوان، EFQM بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : EFQMتعالی سازمانیرشد و ارتقای سطح یک سازمان در تمامی ابعاد.کسب رضایتمندی کلیه ذینفعان.ایجاد تعادل بین خواسته ها و انتظارات کلیه ذینفعان.تضمین موفقیت سازمان در بلند مدت.کاربرد های مدل تعالی سازمانیابزاری برای خود ارزیابی به منظور تعیین موقعیت سازمانها در مسیر تعالی،کمک به درک فاصله بین اهداف و واقعیت ها و ترغیب سازمانها به یافتن راه حلهای بهبود.مبنایی برای ایجاد زبان و تفکر مشترک در تمامی ابعاد سازمان و در همه حوزه های عملکرد.چارچوبی برای درک وضعیت اقدامات انجام شده، حذف دوباره کاری ها و تشخیص انحرافات. ساختاری برای سیستم مدیریتی سازمان .مزایای مدل تعالی سازمانیبرخورداری این مدل از دیدگاه سیستماتیک و فراگیر.مدیریت مبتنی بر فرآیندهای سازمانی .توجه ویِِژه به نتایج کسب شده توسط سازمان.ارزیابی مبتنی بر واقعیات.مشارکت گسترده کارکنان.شناسایی نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود.ارایه تصویر واقعی از فعالیتهای سازمان.تبادل تجربیات درون و برون سازمانی .استفاده از رویکرد خودارزیابی به منظور تعالی سازمان … تـوضـیـح …