, فوتوکاتالیست درنگاه شیمی, آلاییده شده با نیتروژن, پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک, خاص فوتوکاتالیستی و بیوفیزیکی , شبیهسازی دی اکسید تیتانی

دانلود محصول شبیه سازی دی اکسید تیتانیوم آلاییده شده با نیتروژن و پیش‌بینی اطلاعات تأثیرگذار در کاربردهای خاص فوتوکاتالیستی و بیوفیزیکی با کد فروش ۱۹۷۰۸۲۰


                  فهرست مطالب فصل اول: مقدمه ۱-۲- خاصیت فوتوکاتالیستی ۱-۲-۱- فوتوکاتالیست درنگاه شیمی ۱-۲-۲- فوتوکاتالیست درنگاه فیزیک ۱-۲-۳- مکانیزم کلی فوتوکاتالیستی ۱-۲-۴- تأثیرافزودنی‌هادرفعالیت فوتوکاتالیستی ۱-۳- خاصیت انتی باکتریالی ۱-۴- درباره‌ی تیتانیا ۱-۴-۲- ساختاربلوری تیتانیا ۱-۳-۲-کاربردهای تیتانیا فصل دوم: مروری برفعالیتهای تجربی ۲-۱- خاصیت فوتوکاتالیستیTiO 2-2- مروری برفعالیت‌های تحقیقاتی مبتنی برنظریه تابعیت چگالی فصل سوم: نظریه تابعی چگالی ۳-۴-۱- قضیه اول ۳-۴-۲- قضیه دوم ۳-۵- تابع چگالی–vنمایشپذیر ۳-۶-  فرمول بندی جستجوی مقید در نظریه تابعی چگالی ۳-۷-  معادلات کوهن- شم ۳-۸-  تعیین تابعیت بادلی- همبستگی ۳-۸-۱- تقریب موضعی چگالی ۳-۸-۲-کارایی تقریبLDA 3-9- تقريب چگالي موضعي اسپيني (LSDA). 3-10- تقريب گراديان تعميم يافته (GGA). 3-11- توابع هيبريد. ۳-۱۲- روشLDA+ U.. 3-13- مقدمه ای برکوانتوم اسپرسو ۳-۱۴- توصیف نرم افزارکوانتوم اسپرسو ۳-۱۵-کارایی نرم افزارکوانتوم …