بایگانی برچسب: s

امکان سنجی فنی . اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران…

همه چیز در مورد امکان سنجی فنی . اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل امکان سنجی فنی . اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: امکان سنجی فنی . اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران…

دسته بندی: عمران

تگ (نشان): امکان سنجی فنی . اقتصادی,کاربرد روسازی های ماندگار,دانلودپایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع امکان سنجی فنی . اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

امکان سنجی فنی . اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران...

امکان سنجی فنی . اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران…

۱-۱ ) کلیات
روسازيهامعمولاتحتتاثيرعواملمختلفيقراردارندكهدرعمرآنهاتاثيردارد.ازآنجاكهيك راهازمناطقمختلفيعبورميكندكهخاكبستر،نوعوحجمترافيكوشرايطاقليمياينمناطقبايكديگرمتفاوتاست،لذامعايبونواقصگوناگوندرطولهايمختلفيكراهبوجودميآيدكهدر صورتعدمرسيدگي،ارزيابيومرمتآنها،باعثخرابيسريعجادهشدهونابوديسرمايههايعظيم مليوعدم رضایتاستفادهكنندگانرادربرخواهدداشت،لذاروسازيباكيفيتمطلوب وباعمرمناسب…

f48.ir

بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر رشت)…

همه چیز در مورد بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر رشت)… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر رشت)… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر رشت)…

دسته بندی: عمران

تگ (نشان): ظرفیت میدان های شهری,دانلودپایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر رشت)…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر رشت)...

بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر رشت)…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست مطالب‌أ
فهرست جدول ها‌ز
فهرست شکل ها‌ط
چکیده فارسی‌ل
چکیده انگلیسی‌م
فصل اول : کلیات
۱-۱- مقدمه۲
۱-۲- تعریف مسئله و ضرورت آن۳
۱-۳- اهداف تحقیق۴
۱-۴- فرضیات۴
۱-۵- محدودیت ها۴
۱-۶- ساختار پایاننامه۵
فصل دوم : مبانی نظری
۲-۱- مقدمه۷
۲-۲- تاریخچه میدان۷
۲-۲-۱- انواع تقاطع‌های دایروی.. ۸
۲-۲-۲- مقایسه ویژگی‌های میدان‌ها و دیگر تقاطع‌های دایروی.. ۸
۲-۲-۳- خصوصیات طراحی میدان‌ها.. ۹
۲-۳- انواع میدان‌ها۱۲
۲-۳-۱-…

f48.ir

بررسی اثر افزودنی پلی یورتان در رفتار خستگی چسبنده قیری…

همه چیز در مورد بررسی اثر افزودنی پلی یورتان در رفتار خستگی چسبنده قیری… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بررسی اثر افزودنی پلی یورتان در رفتار خستگی چسبنده قیری… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بررسی اثر افزودنی پلی یورتان در رفتار خستگی چسبنده قیری…

دسته بندی: عمران

تگ (نشان): اثر افزودنی پلی یورتان,رفتار خستگی چسبنده قیری,دانلودپایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع بررسی اثر افزودنی پلی یورتان در رفتار خستگی چسبنده قیری…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بررسی اثر افزودنی پلی یورتان در رفتار خستگی چسبنده قیری...

بررسی اثر افزودنی پلی یورتان در رفتار خستگی چسبنده قیری…

چکیده
خرابی­های آسفالتی از جمله معضلاتی است که امروزه دغدغه مهندسین راه و حمل و نقل بوده و هر سال هزینه­های کلانی صرف تعمیر و نگهداری راه­های آسفالتی می­شود. تلاش­های زیادی جهت افزایش مقاومت و عمر آسفالت انجام شده که از جمله این تلاش­ها، بهبود خواص قیر است. استفاده از پلیمرها در اصلاح خواص قیر بسیار رایج بوده و روز به روز در حال گسترش است. الاستومرهای ترموپلاستیک و پلیمرهای واکنش­پذیر از جمله خانواده­ای از پلیمرها هستند که…

f48.ir

سلامت سنجی سازه‌ای پلهای راه آهن، مطالعه موردی پل باقرآباد ورامین به منظور بررسی محدودیت‌های ناوگان ریلی…

همه چیز در مورد سلامت سنجی سازه‌ای پلهای راه آهن، مطالعه موردی پل باقرآباد ورامین به منظور بررسی محدودیت‌های ناوگان ریلی… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل سلامت سنجی سازه‌ای پلهای راه آهن، مطالعه موردی پل باقرآباد ورامین به منظور بررسی محدودیت‌های ناوگان ریلی… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: سلامت سنجی سازه‌ای پلهای راه آهن، مطالعه موردی پل باقرآباد ورامین به منظور بررسی محدودیت‌های ناوگان ریلی…

دسته بندی: عمران

تگ (نشان): سلامت سنجی سازه‌ای پله راه آهن,بررسی محدودیت‌های ناوگان ریلی,دانلودپایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع سلامت سنجی سازه‌ای پلهای راه آهن، مطالعه موردی پل باقرآباد ورامین به منظور بررسی محدودیت‌های ناوگان ریلی…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

سلامت سنجی سازه‌ای پلهای راه آهن، مطالعه موردی پل باقرآباد ورامین به منظور بررسی محدودیت‌های ناوگان ریلی...

سلامت سنجی سازه‌ای پلهای راه آهن، مطالعه موردی پل باقرآباد ورامین به منظور بررسی محدودیت‌های ناوگان ریلی…

چكيده
امروزه با توسعه روزافزون صنعت حمل ‌و نقل ریلی در جهان و همچنین کشور ما، راه‌اندازی قطار سریع‌السیر روزبه‌روز اهمیت بیشتری پیدا می­کند. به همین دلیل برنامه‌ریزی و سیاست­های حمل ‌و نقل در جهت آماده­سازی بستری مناسب برای مهیا نمودن خطوط ریلی موجود در راستای نیل به این هدف می­باشد. به این ترتیب باید وضعیت کنونی خطوط ریلی به دقت مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد تا نقاط ضعف آن شناسایی گردد. از جمله سازه­های مهم و…

f48.ir

مدلسازی و حل یک مسأله مکان یابی سلسله مراتبی چند هدفه با تقاضای فازی…

همه چیز در مورد مدلسازی و حل یک مسأله مکان یابی سلسله مراتبی چند هدفه با تقاضای فازی… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مدلسازی و حل یک مسأله مکان یابی سلسله مراتبی چند هدفه با تقاضای فازی… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مدلسازی و حل یک مسأله مکان یابی سلسله مراتبی چند هدفه با تقاضای فازی…

دسته بندی: صنایع

تگ (نشان): مدلسازی,مکان یابی سلسله مراتبی,تقاضای فازی,دانلودپایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع مدلسازی و حل یک مسأله مکان یابی سلسله مراتبی چند هدفه با تقاضای فازی…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مدلسازی و حل یک مسأله مکان یابی سلسله مراتبی چند هدفه با تقاضای فازی...

مدلسازی و حل یک مسأله مکان یابی سلسله مراتبی چند هدفه با تقاضای فازی…

چکیده
بسیاری از تسهیلات به طور طبیعی سلسله مراتبی هستند. این تسهیلات در نوع خدمتی که ارائه می دهند معمولا سلسله مراتبی می باشند.مدل های موجود در زمینه مکان یابی سلسله مراتبی، بیشتر پیرامون مسائلی است که تنها یک هدف را دنبال می کنند. در بیشتر آنها هدف، پوشش حداکثری تقاضای یا کمینه کردن هزینه های انتقال تقاضا، از گره های تقاضا، به تسهیلات چند سطحی بوده است. همچنین تقاضای در نظر گرفته شده به صورت قطعی بوده است.در این پایان نامه ارائه یک مدل…

f48.ir

مدل‌سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین ازلحاظ کیفیت (مطالعه موردی: شرکت فرآورده‏های لبنی کاله)…

همه چیز در مورد مدل‌سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین ازلحاظ کیفیت (مطالعه موردی: شرکت فرآورده‏های لبنی کاله)… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مدل‌سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین ازلحاظ کیفیت (مطالعه موردی: شرکت فرآورده‏های لبنی کاله)… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مدل‌سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین ازلحاظ کیفیت (مطالعه موردی: شرکت فرآورده‏های لبنی کاله)…

دسته بندی: صنایع

تگ (نشان): مدل‌سازی تصادفی چندهدفه,زنجیره تأمین ازلحاظ کیفیت,دانلودپایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع مدل‌سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین ازلحاظ کیفیت (مطالعه موردی: شرکت فرآورده‏های لبنی کاله)…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مدل‌سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین ازلحاظ کیفیت (مطالعه موردی: شرکت فرآورده‏های لبنی کاله)...

مدل‌سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین ازلحاظ کیفیت (مطالعه موردی: شرکت فرآورده‏های لبنی کاله)…

چکیده
ارائه‏ ی یک مدل یکپارچه و فراگیر برای زنجیره‏های تأمین مدنظر است که در آن به هر دو عامل کلیدی زنجیره (کارایی و پاسخگویی)، توجه لازم شود. در این پایان‏نامه، ضمن توجه لازم و جامع به هر دو جنبه‏ی هزینه و کیفیت، سعی می‌شود تا زنجیره‏ی تأمینی تهیه شود با اندکی بومی‏سازی در زنجیره‏های دیگر قابل کاربرد باشد. به همین منظور، مدل پیشنهادی در یک زنجیره‏ی تأمین چهار سطحی شامل، تأمین‌کننده، تولیدکننده، توزیع‏کننده و مشتری…

f48.ir

شبیه‌سازی بازار سهام با استفاده از سیستم‌های عامل‌‌محور…

همه چیز در مورد شبیه‌سازی بازار سهام با استفاده از سیستم‌های عامل‌‌محور… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل شبیه‌سازی بازار سهام با استفاده از سیستم‌های عامل‌‌محور… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: شبیه‌سازی بازار سهام با استفاده از سیستم‌های عامل‌‌محور…

دسته بندی: صنایع

تگ (نشان): شبیه‌سازی بازار سهام,سیستم‌های عامل‌‌محور,دانلودپایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع شبیه‌سازی بازار سهام با استفاده از سیستم‌های عامل‌‌محور…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

شبیه‌سازی بازار سهام با استفاده از سیستم‌های عامل‌‌محور...

شبیه‌سازی بازار سهام با استفاده از سیستم‌های عامل‌‌محور…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده. ۱
فصل اول: مقدمه
۱-۱- پيشگفتار. ۲
۱-۲- اهداف تحقيق. ۴
۱-۳- فرضيات تحقيق. ۵
۱-۴- پرسش تحقيق. ۵
۱-۵- مراحل تحقيق‌5
۱-۶- ساختار تحقيق. ۶
فصل دوم:مرور مفاهيم و ادبيات موضوع
۲-۱- عامل چيست؟. ۷
۲-۲-سيستم‌هاي چندعاملي. ۹
۲-۲-۱-ارتباطات عامل‌ها. ۹
۲-۲-۲- هماهنگي. ۹
۲-۳- سيستم‌هاي پيچيده. ۱۲
۲-۳-۱- مدل‌سازي سيستم‌هاي پيچيده. ۱۳
۲-۳-۲- نقش عامل در سيستم پيچيده. ۱۵
۲-۴-استدلال. ۱۶
۲-۴-۱-استدلال قياسي. ۱۶
۲-۴-۲- استدلال استقرايي. ۱۶
۲-۵-اقتصاد. ۱۶
۲-۶-…

f48.ir

شبیه سازی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از تکنیک سیستم داینامیک : مطالعه موردی شرکت کاله…

همه چیز در مورد شبیه سازی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از تکنیک سیستم داینامیک : مطالعه موردی شرکت کاله… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل شبیه سازی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از تکنیک سیستم داینامیک : مطالعه موردی شرکت کاله… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: شبیه سازی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از تکنیک سیستم داینامیک : مطالعه موردی شرکت کاله…

دسته بندی: صنایع

تگ (نشان): شبیه سازی عملکرد زنجیره تامین,تکنیک سیستم داینامیک,دانلودپایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع شبیه سازی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از تکنیک سیستم داینامیک : مطالعه موردی شرکت کاله…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

شبیه سازی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از تکنیک سیستم داینامیک : مطالعه موردی شرکت کاله...

شبیه سازی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از تکنیک سیستم داینامیک : مطالعه موردی شرکت کاله…

چکیده
سازمان های امروزی در عرصه ملیوجهانی به منظور کسب جایگاهی مناسب و حفظ آن، نیازمند بهره گیری از الگویی مناسب همچون مدیریت زنجیره تامین در راستای تحقق مزیت رقابتی و انتظارات مشتریان هستند. مديريت زنجيره هاي تامين، پيوسته به دنبال اتخاذ راهکارهايي جهت تحقق هرچه بهتر اهداف تعيين شده براي زنجيره مي باشد. بنابراين زنجيرهاي از فرآيندهاي توليدي و توزيعي به هم پيوسته و متشکل از تمامي اجزاي تأثيرگذار در طول زنجيره، نيازمند نگاهي جامع، پويا…

f48.ir

شبیه سازی عملکرد خطوط مونتاژ از طریق تبادل اطلاعات و بررسی تاثیر پارامترهای کلیدی سیستم…

همه چیز در مورد شبیه سازی عملکرد خطوط مونتاژ از طریق تبادل اطلاعات و بررسی تاثیر پارامترهای کلیدی سیستم… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل شبیه سازی عملکرد خطوط مونتاژ از طریق تبادل اطلاعات و بررسی تاثیر پارامترهای کلیدی سیستم… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: شبیه سازی عملکرد خطوط مونتاژ از طریق تبادل اطلاعات و بررسی تاثیر پارامترهای کلیدی سیستم…

دسته بندی: صنایع

تگ (نشان): شبیه سازی عملکرد خطوط مونتاژ,تبادل اطلاعات,دانلودپایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع شبیه سازی عملکرد خطوط مونتاژ از طریق تبادل اطلاعات و بررسی تاثیر پارامترهای کلیدی سیستم…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

شبیه سازی عملکرد خطوط مونتاژ از طریق تبادل اطلاعات و بررسی تاثیر پارامترهای کلیدی سیستم...

شبیه سازی عملکرد خطوط مونتاژ از طریق تبادل اطلاعات و بررسی تاثیر پارامترهای کلیدی سیستم…

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده. ۱
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- تاریخچه. ۳
۱-۳-بیان موضوع. ۶
۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷
۱-۵- اهداف تحقیق. ۷
۱-۶- سؤالات تحقیق. ۸
۱-۷-روش تحقیق. ۸
۱-۸- نوآوری و جنبه جدید بودن تحقیق. ۹
۱-۹- تعریف متغیرهای تحقیق. ۹
فصل دوم:مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه. ۱۱
۲-۲- مروری بر ادبیات تحقیق. ۱۱
۲-۳- دانش نگهداري و تعميرات (نت). ۱۳
۲-۳-۱ دوره نخست وBM.. 13
۲-۳-۲ دوره دوم و TPM.. 13
۲-۳-۳ دوره سوم و RCM15
۲-۳-۳-۱ دست‌آوردهاي جديد نت در اين دوره….

f48.ir

پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی و شبکه های عصبی…

همه چیز در مورد پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی و شبکه های عصبی… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی و شبکه های عصبی… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی و شبکه های عصبی…

دسته بندی: صنایع

تگ (نشان): پیش بینی قیمت سهام,شبکه های عصبی,دانلودپایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی و شبکه های عصبی…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی و شبکه های عصبی...

پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی و شبکه های عصبی…

چکیده
بازار سرمایه، به دلیل داشتن خواص بسیاری از جمله عدم نیاز به سرمایه زیاد و سوددهی بالا به بستر مناسبی برای سرمایه گذاری تبدیل شده است. به همین دلایل، رشد این بازارها با سرعت چشمگیری در حال افزایش است. همین امر باعث تقاضای بالاتر برای اطلاعات، تلاش بیشتر برای پیش بینی و ابداع مدل های جدید برای پیش بینی آینده بازار شده است. پیش بینی بازار سرمایه به دلیل وجود انبوهی از سرمایه گذاران با دیدگاه های متفاوت و اثرگذار بودن تعداد زیادی از…

f48.ir