انتخاب مواد لوله های درون چاهی وتسهیلات سرچاهی در چاه های میدان های گازی ترش…

همه چیز در مورد انتخاب مواد لوله های درون چاهی وتسهیلات سرچاهی در چاه های میدان های گازی ترش… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل انتخاب مواد لوله های درون چاهی وتسهیلات سرچاهی در چاه های میدان های گازی ترش… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: انتخاب مواد لوله های درون چاهی وتسهیلات سرچاهی در چاه های میدان های گازی ترش…

دسته بندی: مهندسی مواد

تگ (نشان): مواد لوله های درون چاهی,تسهیلات سرچاهی,دانلودپایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع انتخاب مواد لوله های درون چاهی وتسهیلات سرچاهی در چاه های میدان های گازی ترش…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

انتخاب مواد لوله های درون چاهی وتسهیلات سرچاهی در چاه های میدان های گازی ترش...

انتخاب مواد لوله های درون چاهی وتسهیلات سرچاهی در چاه های میدان های گازی ترش…

چکیده
هدف از انجام این پروژه تعیین نوع آلیاژ مناسب جهت ساخت لوله های درون چاهی به منظور استفاده در میدان گازی ترش مشابه با سیال میدان گازی گشویی جنوبی می باشد. آلیاژهای مورد استفاده در این شرایط با توجه یه خوردگی های داخلی و خارجی همواره در معرض از کارافتادگی و پیدایش عیوب می باشد. بر مبنای روش انتخاب ماد اشبی ارتباط متقابل بین فاکتورهای عملکرد، ترکیب شیمیایی، ریزساختار، خواص فیزیکی و مکانیکی و فرآیند تولید از جمله اصول اساسی انتخاب مواد…

f48.ir

ساخت کامپوزیت Al413/Ni/Al3Ni با استفاده از فرایند اصطکاکی اغتشاشی و مشخصه یابی آن…

همه چیز در مورد ساخت کامپوزیت Al413/Ni/Al3Ni با استفاده از فرایند اصطکاکی اغتشاشی و مشخصه یابی آن… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل ساخت کامپوزیت Al413/Ni/Al3Ni با استفاده از فرایند اصطکاکی اغتشاشی و مشخصه یابی آن… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: ساخت کامپوزیت Al413/Ni/Al3Ni با استفاده از فرایند اصطکاکی اغتشاشی و مشخصه یابی آن…

دسته بندی: مهندسی مواد

تگ (نشان): ساخت کامپوزیت Al413/Ni/Al3Ni,فرایند اصطکاکی اغتشاشی,دانلودپایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع ساخت کامپوزیت Al413/Ni/Al3Ni با استفاده از فرایند اصطکاکی اغتشاشی و مشخصه یابی آن…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

ساخت کامپوزیت Al413/Ni/Al3Ni با استفاده از فرایند اصطکاکی اغتشاشی و مشخصه یابی آن...

ساخت کامپوزیت Al413/Ni/Al3Ni با استفاده از فرایند اصطکاکی اغتشاشی و مشخصه یابی آن…

فهرست مطالب
عنوانصفحه
فهرست مطالب هشت
فهرست اشکال یازده
فهرست جداول شانزده
چکیده. ۱
فصل اول: مقدمه
۱-۱-مقدمه. ۲
فصل دوم: مروری بر منابع
۲-۱-معرفی و تاریخچه. ۴
۲-۲-طبقه­بندی آلیاژهای آلومینیوم. ۴
۲-۳-معرفی آلیاژ A413.. 5
۲-۴-فرایند اصطکاکی اغتشاشی.. ۶
۲-۵-تحولات ریزساختاری در اثر انجام فرایند اصطکاکی اغتشاشی.. ۸
۲-۵-۱-ناحیه اغتشاش یافته. ۸
۲-۵-۲-ناحیه متاثر از عملیات ترمومکانیکی.. ۹
۲-۵-۳-ناحیه ی متاثر از حرارت… ۹
۲-۶-پارامترهای فرایند اصطکاکی اغتشاشی…..

f48.ir

ساخت درجای نانوکامپوزیت درسیستم سه تایی Mg.Cu.O برسطح آلیاژ منیزیم AZ91C بااستفاده ازفرایند اصطکاکی اغتشاشی وبررسی خواص تریبولوژیکی آن…

همه چیز در مورد ساخت درجای نانوکامپوزیت درسیستم سه تایی Mg.Cu.O برسطح آلیاژ منیزیم AZ91C بااستفاده ازفرایند اصطکاکی اغتشاشی وبررسی خواص تریبولوژیکی آن… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل ساخت درجای نانوکامپوزیت درسیستم سه تایی Mg.Cu.O برسطح آلیاژ منیزیم AZ91C بااستفاده ازفرایند اصطکاکی اغتشاشی وبررسی خواص تریبولوژیکی آن… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: ساخت درجای نانوکامپوزیت درسیستم سه تایی Mg.Cu.O برسطح آلیاژ منیزیم AZ91C بااستفاده ازفرایند اصطکاکی اغتشاشی وبررسی خواص تریبولوژیکی آن…

دسته بندی: مهندسی مواد

تگ (نشان): ساخت درجای نانوکامپوزیت,سیستم سه تایی Mg.Cu.O,دانلودپایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع ساخت درجای نانوکامپوزیت درسیستم سه تایی Mg.Cu.O برسطح آلیاژ منیزیم AZ91C بااستفاده ازفرایند اصطکاکی اغتشاشی وبررسی خواص تریبولوژیکی آن…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

ساخت درجای نانوکامپوزیت درسیستم سه تایی Mg.Cu.O برسطح آلیاژ منیزیم AZ91C بااستفاده ازفرایند اصطکاکی اغتشاشی وبررسی خواص تریبولوژیکی آن...

ساخت درجای نانوکامپوزیت درسیستم سه تایی Mg.Cu.O برسطح آلیاژ منیزیم AZ91C بااستفاده ازفرایند اصطکاکی اغتشاشی وبررسی خواص تریبولوژیکی آن…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست مطالب هشت
فهرست شکل‌ها ده
فهرست جداول سیزده
چکیده ۱
فصل اول: مقدمه. ۲
فصل دوم: مروری بر منابع.. ۴
۲-۱ معرفی منیزیم و آلیاژهای آن.. ۴
۲-۲ آلیاژهای منیزیم.. ۵
۲-۲-۱ آلیاژهای کارشده منیزیم.. ۵
۲-۲-۲ آلیاژهای ریختگی منیزیم.. ۶
۲-۳ خواص منیزیم.. ۶
۲-۴ اثر عناصر آلیاژی بر خواص منیزیم.. ۷
۲-۴-۱ اثر افزودن عنصر آلیاژی Alبر خواص منیزیم.. ۷
۲-۴-۲ اثر افزودن عنصر آلیاژیZn بر خواص منیزیم.. ۹
۲-۴-۳ اثر افزودن منگنز بر خواص منیزیم.. ۹
۲-۴-۴ اثر سایر…

f48.ir

سنتز و ساخت قطعات از نانو ذرات زیرکونیا و محلولهای جامد آن جهت استفاده در پیلهای سوختی اکسید جامد…

همه چیز در مورد سنتز و ساخت قطعات از نانو ذرات زیرکونیا و محلولهای جامد آن جهت استفاده در پیلهای سوختی اکسید جامد… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل سنتز و ساخت قطعات از نانو ذرات زیرکونیا و محلولهای جامد آن جهت استفاده در پیلهای سوختی اکسید جامد… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: سنتز و ساخت قطعات از نانو ذرات زیرکونیا و محلولهای جامد آن جهت استفاده در پیلهای سوختی اکسید جامد…

دسته بندی: مهندسی مواد

تگ (نشان): سنتز و ساخت قطعات,نانو ذرات زیرکونیا,دانلودپایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع سنتز و ساخت قطعات از نانو ذرات زیرکونیا و محلولهای جامد آن جهت استفاده در پیلهای سوختی اکسید جامد…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

سنتز و ساخت قطعات از نانو ذرات زیرکونیا و محلولهای جامد آن جهت استفاده در پیلهای سوختی اکسید جامد...

سنتز و ساخت قطعات از نانو ذرات زیرکونیا و محلولهای جامد آن جهت استفاده در پیلهای سوختی اکسید جامد…

چکیده:
نانومحلول های جامدAl/ZrO2وAl -Ni/ZrO2 و Al-Ni-Cu/ZrO2 به روش سنتز هم رسوبی با استفاده از هیدرولیز نمک های زیرکونیوم، آلومینیوم، نیکل و مس در اتانول آماده سازی شدند. محلول های جامد تهیه شده دردماهای مختلف و تحت اتمسفر هوا عملیات حرارتی شدند.و نقش عملیات حرارتی در تثبیت فاز مونوکلینیک در دماهای مختلف توسط XRD بررسی شد. خواص فیزیکی و شیمیایی نانومحلول های جامد تهیه شده توسط آنالیزهایFTIR ,UV-vis ,TEM ,SEM وEDX مورد بررسی قرارگرفت. باتوجه به نتایج آنالیزXRDتثبیت…

f48.ir

ساخت و بررسي خواص مكانيكي سازه‌هاي مشبك كامپوزيتي حاوي مواد خودترميم‌شونده…

همه چیز در مورد ساخت و بررسي خواص مكانيكي سازه‌هاي مشبك كامپوزيتي حاوي مواد خودترميم‌شونده… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل ساخت و بررسي خواص مكانيكي سازه‌هاي مشبك كامپوزيتي حاوي مواد خودترميم‌شونده… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: ساخت و بررسي خواص مكانيكي سازه‌هاي مشبك كامپوزيتي حاوي مواد خودترميم‌شونده…

دسته بندی: مهندسی مواد

تگ (نشان): خواص مكانيكي سازه‌هاي مشبك,دانلودپایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع ساخت و بررسي خواص مكانيكي سازه‌هاي مشبك كامپوزيتي حاوي مواد خودترميم‌شونده…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

ساخت و بررسي خواص مكانيكي سازه‌هاي مشبك كامپوزيتي حاوي مواد خودترميم‌شونده...

ساخت و بررسي خواص مكانيكي سازه‌هاي مشبك كامپوزيتي حاوي مواد خودترميم‌شونده…

چكيده
سازه‌هاي مشبك كامپوزيتي نسل جديدي از مواد كامپوزيتي پيشرفته هستند كه با توجه به طراحي منحصربفردي كه دارند، از استحكام و سفتي ويژه بالا، و جذب انرژي فوق‌العاده خوبي برخوردار هستند. خواص مكانيكي قابل ‌توجه و كاربردهاي چندمنظوره، موجب جلب توجه صنايع هوافضا، نظامي، نفت و گاز، ساختماني و… به اين سازه‌هاي پيشرفته شده است. قرارگيري سازه‌هاي مشبك كامپوزيتي در معرض بارگذاري‌هاي شديد در شرايط كاري، تشكيل ريزترك‌هاي…

f48.ir

توسعه ي پوشش هاي اسپينلي Mn.Cu.O بر روي فولادهاي زنگ نزن فريتي به عنوان اتصال دهنده در پيل هاي سوختي اکسيد جامد…

همه چیز در مورد توسعه ي پوشش هاي اسپينلي Mn.Cu.O بر روي فولادهاي زنگ نزن فريتي به عنوان اتصال دهنده در پيل هاي سوختي اکسيد جامد… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل توسعه ي پوشش هاي اسپينلي Mn.Cu.O بر روي فولادهاي زنگ نزن فريتي به عنوان اتصال دهنده در پيل هاي سوختي اکسيد جامد… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: توسعه ي پوشش هاي اسپينلي Mn.Cu.O بر روي فولادهاي زنگ نزن فريتي به عنوان اتصال دهنده در پيل هاي سوختي اکسيد جامد…

دسته بندی: مهندسی مواد

تگ (نشان): توسعه پوشش هاي اسپينلي Mn.Cu.O,فولادهاي زنگ نزن فريتي,دانلودپایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع توسعه ي پوشش هاي اسپينلي Mn.Cu.O بر روي فولادهاي زنگ نزن فريتي به عنوان اتصال دهنده در پيل هاي سوختي اکسيد جامد…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

توسعه ي پوشش هاي اسپينلي Mn.Cu.O بر روي فولادهاي زنگ نزن فريتي به عنوان اتصال دهنده در پيل هاي سوختي اکسيد جامد...

توسعه ي پوشش هاي اسپينلي Mn.Cu.O بر روي فولادهاي زنگ نزن فريتي به عنوان اتصال دهنده در پيل هاي سوختي اکسيد جامد…

چکيده
فولادهاي زنگ نزن فريتي با قابليت تشکيل اکسيد کروم از جمله­ي بهترين گزينه­ها به عنوان اتصال­دهنده در پيل­هاي سوختي اکسيد جامد، محسوب مي­شوند. اين در حالي است که کاهش رسانايي الکتريکي در حين کار در دماي بالا، تبخير کروم و مشکل مسموميت کاتد که ناشي از رشد اجتناب­ناپذير پوسته­ي اکسيدي Cr2O3 است، چالش مهمي در برابر کاربرد اين گروه از اتصال­دهنده­هاي فلزي است. به منظور حفاظت از پيل سوختي اکسيد جامد در برابر مسمويت کرومي…

f48.ir

تاثیر اصلاح کننده بر خواص ترشوندگی پوشش های رسوب الکتریکی نیکل با ساختار سلسله مراتبی میکرو. نانو…

همه چیز در مورد تاثیر اصلاح کننده بر خواص ترشوندگی پوشش های رسوب الکتریکی نیکل با ساختار سلسله مراتبی میکرو. نانو… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل تاثیر اصلاح کننده بر خواص ترشوندگی پوشش های رسوب الکتریکی نیکل با ساختار سلسله مراتبی میکرو. نانو… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: تاثیر اصلاح کننده بر خواص ترشوندگی پوشش های رسوب الکتریکی نیکل با ساختار سلسله مراتبی میکرو. نانو…

دسته بندی: مهندسی مواد

تگ (نشان): تاثیر اصلاح کننده,پوشش های رسوب الکتریکی نیکل,دانلودپایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع تاثیر اصلاح کننده بر خواص ترشوندگی پوشش های رسوب الکتریکی نیکل با ساختار سلسله مراتبی میکرو. نانو…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

تاثیر اصلاح کننده بر خواص ترشوندگی پوشش های رسوب الکتریکی نیکل با ساختار سلسله مراتبی میکرو. نانو...

تاثیر اصلاح کننده بر خواص ترشوندگی پوشش های رسوب الکتریکی نیکل با ساختار سلسله مراتبی میکرو. نانو…

چکیده
پوشش­های نیکل از حمام­های کلریدی حاوی مقادیر مختلف آمونیوم کلرید با روش رسوب­دهی الکتریکی دو مرحله­ای و بدون وقفه تهیه شدند. مورفولوژی، توپوگرافی و بافت پوشش­ها به ترتیب با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، پروفیلومتر کانفوکال و پراش­سنج اشعه ایکس (XRD) مطالعه شدند. تصاویر SEM نشان داد که پوشش حاصل از حمام پوشش­دهی فاقدآمونیوم کلرید دارای ساختار­های میکرو مخروطی هستند. افزودن آمونیوم کلرید به حمام پوشش­دهی…

f48.ir

تاثیرعملیات سردکردن زیرصفربرساختارمیکروسکوپی و رفتارتریبولوژیکی فولاد ۷۱۴۷/۱…

همه چیز در مورد تاثیرعملیات سردکردن زیرصفربرساختارمیکروسکوپی و رفتارتریبولوژیکی فولاد ۷۱۴۷/۱… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل تاثیرعملیات سردکردن زیرصفربرساختارمیکروسکوپی و رفتارتریبولوژیکی فولاد ۷۱۴۷/۱… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: تاثیرعملیات سردکردن زیرصفربرساختارمیکروسکوپی و رفتارتریبولوژیکی فولاد ۷۱۴۷/۱…

دسته بندی: مهندسی مواد

تگ (نشان): عملیات سرد کردن زیرصفر,ساختار میکروسکوپی,رفتار تریبولوژیکی,دانلودپایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع تاثیرعملیات سردکردن زیرصفربرساختارمیکروسکوپی و رفتارتریبولوژیکی فولاد ۷۱۴۷/۱…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

تاثیرعملیات سردکردن زیرصفربرساختارمیکروسکوپی و رفتارتریبولوژیکی فولاد 7147/1...

تاثیرعملیات سردکردن زیرصفربرساختارمیکروسکوپی و رفتارتریبولوژیکی فولاد ۷۱۴۷/۱…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست مطالب هشت
چکیده۱
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: مروری بر مطالب
۲-۱- معرفی و تاریخچه۵
۲-۲- آستنیت باقیمانده۵
۲-۲-۱- پایداری آستنیت۸
۲-۳- مشخصه‌‌‌‌های سطوح کربوره‫شده۱۴
الف) ریز‌‌ساختار۱۴
۲-۳-۱- رفتار سایشی فولاد‌‌‌‌های کربوره‫شده۱۸
۲-۴- عملیات سردسازی و زیر صفر فولاد۱۹
۲-۴-۱- تأثیر دما و زمان آستنیته کردن۲۲
۲-۴-۲- انواع فولادها که میتوانند تحت عملیات زیر صفر قرار گیرند:۲۳
الف) فولاد ابزار۲۳
ب)…

f48.ir

بررسي عددي تاثير ژئوبگ‏ها بر کنترل آب‏شستگي کوله پل‏ها…

همه چیز در مورد بررسي عددي تاثير ژئوبگ‏ها بر کنترل آب‏شستگي کوله پل‏ها… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بررسي عددي تاثير ژئوبگ‏ها بر کنترل آب‏شستگي کوله پل‏ها… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بررسي عددي تاثير ژئوبگ‏ها بر کنترل آب‏شستگي کوله پل‏ها…

دسته بندی: عمران

تگ (نشان): بررسي عددي تاثير ژئوبگ‏ها,کنترل آب‏شستگي کوله پل‏ها,دانلودپایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع بررسي عددي تاثير ژئوبگ‏ها بر کنترل آب‏شستگي کوله پل‏ها…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بررسي عددي تاثير ژئوبگ‏ها بر کنترل آب‏شستگي کوله پل‏ها...

بررسي عددي تاثير ژئوبگ‏ها بر کنترل آب‏شستگي کوله پل‏ها…

چكيده
در اين تحقيق تاثير ژئوبگ­ها بر کنترل آب‏شستگي کوله پل‏ها با استفاده از روش ديناميک سيالات محاسباتي (CFD) مورد مطالعه قرار­گرفته است. ژئوبگ­ها کيسه­هايي از جنس ژئوتکستايل هستند که با مصالحي مانند ماسه، بتن و يا مصالح حاصل از لايروبي رودخانه­ها پر مي­شوند. با توجه به در دسترس بودن، هزينه کم و عدم نياز به نيروي کار ماهر، استفاده از اين مواد نسبت به مصالح سنتي بسيار مقرون به صرفه است. در اين راستا، با استفاده از نرم­افزار…

f48.ir

ارزیابی عملکردمدل‌های هوشمندنروفازی وشبکه‌های عصبی مصنوعی درپیش‌بینی وشبیه‌سازی پارامترکیفیTDSرودخانه‌ها (مطالعه موردی: رودخانه آب شیرین)…

همه چیز در مورد ارزیابی عملکردمدل‌های هوشمندنروفازی وشبکه‌های عصبی مصنوعی درپیش‌بینی وشبیه‌سازی پارامترکیفیTDSرودخانه‌ها (مطالعه موردی: رودخانه آب شیرین)… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل ارزیابی عملکردمدل‌های هوشمندنروفازی وشبکه‌های عصبی مصنوعی درپیش‌بینی وشبیه‌سازی پارامترکیفیTDSرودخانه‌ها (مطالعه موردی: رودخانه آب شیرین)… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: ارزیابی عملکردمدل‌های هوشمندنروفازی وشبکه‌های عصبی مصنوعی درپیش‌بینی وشبیه‌سازی پارامترکیفیTDSرودخانه‌ها (مطالعه موردی: رودخانه آب شیرین)…

دسته بندی: عمران

تگ (نشان): مدل‌های هوشمند نروفازی,شبکه‌های عصبی مصنوعی,دانلودپایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع ارزیابی عملکردمدل‌های هوشمندنروفازی وشبکه‌های عصبی مصنوعی درپیش‌بینی وشبیه‌سازی پارامترکیفیTDSرودخانه‌ها (مطالعه موردی: رودخانه آب شیرین)…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

ارزیابی عملکردمدل‌های هوشمندنروفازی وشبکه‌های عصبی مصنوعی درپیش‌بینی وشبیه‌سازی پارامترکیفیTDSرودخانه‌ها (مطالعه موردی: رودخانه آب شیرین)...

ارزیابی عملکردمدل‌های هوشمندنروفازی وشبکه‌های عصبی مصنوعی درپیش‌بینی وشبیه‌سازی پارامترکیفیTDSرودخانه‌ها (مطالعه موردی: رودخانه آب شیرین)…

چکیده:
رودخانه‌ها از مهم‌ترین و متداول‌ترین منابع تأمین آب آشامیدنی، کشاورزی و صنعتی به شمار می‌آیند. این منابع به علت عبور از بسترهای مختلف و ارتباط مستقیم با محیط پیرامون خود نوسانات کیفی زیادی دارند. از اینرو پیش‌بینی کیفیت جریان رودخانه‌ها که پدیده‌ای غیر قطعی، تصادفی و تأثیرپذیر از برخی عوامل طبیعی و غیر طبیعی می‌باشد، نقش مهمی در مدیریت کیفی منابع آب ایفا می‌نماید. با توجه به نواقص موجود در داده‌های آماری…

f48.ir